ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์

บัญชีอัตราการเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร ตามหนังสือที่ กค 0806(ก)/1332 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2535

บทความวันที่ 4 มี.ค. 2561  .  เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 16124 ครั้ง

บัญชีอัตราการเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ (1) แห่งประมวลรัษฎากร

ตามหนังสือที่ กค 0806(ก)/1332 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2535 (อย่างย่อ)

ลำดับ

มาตรา

ฐานความผิด

อัตราโทษตามกฎหมาย

อัตราที่พึงเปรียบเทียบปรับกระทงละ/บาท

1

3 นว

รู้อยู่แล้วไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนัก งานผู้กระทำการ ตามหน้าที่ ตามความในมาตรา 3 เบญจ

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ (อายุความ 1 ปี)

5,000 บาท

2

3 ทศ

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนัก งานประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความใน มาตรา 3 ฉ

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท (อายุความ 1 ปี)

2,000 บาท

3

3 ทวาทศ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามความในมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร

ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท (อายุความ 1 ปี)

(1) บุคคลธรรมดา 100 บาท

(2) นิติบุคคล 500 บาท

4

4 นว

คนต่างด้าวผู้ใดเดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร ซึ่งต้องมีตามความในประมวลรัษฎากรนี้

คนต่างด้าวผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ

(อายุความ 1 ปี)

1,000 บาท

 

บทกำหนดโทษตามหมวด 2 ใช้กับภาษีเงินได้

5

35

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 50 ทวิ มาตรา 51 หรือมาตรา 69 เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท (อายุความ 1 ปี)

(1) กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกําหนดเวลา

1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี, ครึ่งปี, (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทุกประเภทภาษี)

      ก. ไมเกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 100.-

      ข. เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนด เวลา 200.-

      ค. เจ้าหน้าที่ตรวจ พบความผิด 1,000.-

1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี, ครึ่งปี, ภาษีเงินนิติบุคคลสําหรับการจําหน่ายกําไรไปต่างประเทศ

      ก. ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 1,000.-

      ข. เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 2,000.-

      ค. เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 2,000.-

1.3 มูลนิธิหรือสมาคม ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

     ก. ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

     ข. เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 1,000.-

     ค. เจ้าหน้าที่ตรวจ พบความผิด 2,000.-

(2) ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอธิบดี กรณีเรียกรายงานประจําปี บัญชีงบดุล หรือบัญชีอื่นประกอบแบบแสดงรายการหรือสั่งให้มีสมุดบัญชีพิเศษและให้กรอกข้อความที่ต้องการลงในสมุดบัญชีฯลฯ 1,000.-

(3) (ก) ไม่ออก หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, ออกไม่ตามกําหนด เวลา 500.-

     (ข) ไม่ยื่นบัญชีจ่ายเงินได้พึงประเมินหรือพยาน หลักฐานอื่นภายในกําหนดเวลา 1,000.-

6

36

โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือสรรพากรจังหวัด เจ้าพนัก งานประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือกรรมการที่ออกตามมาตรา 12 ตรี มาตรา 19 มาตรา 23 หรือ มาตรา 32 หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถาม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (อายุความ 1 ปี)

(1) บุคคลธรรมดา 1,000.-

(2) นิติบุคคล 2,000.-

 

บทกำหนดโทษตามส่วน 14 หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7

90 (1)

ไม่จัดส่งสําเนาสัญญาหรือเอกสารตามมาตรา 77/4 (2)

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

8

90 (2)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 83 หรือมาตรา 83/1

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 1,000.-

9

90 (3)

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 83/2

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 1,000.-

10

90 (4)

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามมาตรา 83/3

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 1,000.-

11

90 (5)

ผู้มีหน้าที่นําส่งเงินภาษีมูลค่า เพิ่มไม่นําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 หรือ มาตรา 83/7

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 1,000.-

12

90 (6)

ผู้นําเข้าไม่ยื่นใบขนสินค้าตามมาตรา 83/8 หรือมาตรา 83/9

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 1,000.-

13

90 (7)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/6

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

14

90 (8)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม ตามมาตรา 85/7 วรรคสาม มาตรา 85/8 วรรคสอง มาตรา 85/15 วรรคสอง

หรือมาตรา 85/17 วรรคสอง

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

15

90 (9)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการย้ายสถานประกอบ การตามมาตรา 85/8 วรรคหนึ่ง

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

16

90 (10)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตามมาตรา 85/12

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

17

90 (11)

ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ประกอบการจด

ทะเบียนไม่คืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/16 วรรคสาม หรือวรรคห้า

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

18

90 (12)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบกํากับภาษี ใบกํากับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้

หรือ ใบลดหนี้ โดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสําคัญไม่ครบถ้วนตามมาตรา 86/4 มาตรา 86/5 มาตรา 86/6 มาตรา 86/7 มาตรา 86/9 มาตรา 86/10 หรือ มาตรา 86/11

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

500.-

ข้อผ่อนปรนการปรับ

(1) ตรวจพบครั้งที่ 1 ปรับ 100.- ไม่เกิน

10,000.-

(2) ตรวจพบครั้งที่ 2 ปรับ 200.- ไมเกิน

100,000.-

(3) ตรวจพบครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป

ปรับ 500.- ไม่เกิน

5000,000.-

19

90 (13)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ออกใบแทนใบกํากับภาษีใบแทนใบเพิ่มหนี้หรือใบแทนใบลดหนี้ ตามมาตรา 86/12

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

500.-

20

90 (14)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสินค้าเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

21

90 (15)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทํารายงาน โดยไม่เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 87 หรือตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 87/1

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,000.-

22

90 (16)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจงใจไม่เก็บและรักษาใบกํากับภาษีหรือสําเนาใบกํากับภาษี หรือเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 87/3

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,000.-

23

90/1 (1)

ตัวแทนละเลยไม่ดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบการที่อยู่นอกราชอาณา จักรตามมาตรา 85/2

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,000.-

24

90/1 (2)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แสดงใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/4

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

25

90/1 (3)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม หรือปิดสถานประกอบ การตามมาตรา 85/7 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,000.-

26

90/1 (4)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไมแจ้งการโอนกิจการบางส่วนหรือการรับโอนกิจการตามมาตรา 85/13

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,000.-

27

90/1 (5)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่แจ้งการเลิกหรือการโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรา 85/13 หรือ มาตรา 85/15 วรรคหนึ่ง

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,000.-

28

90/1 (6)

ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร จัดทำรายงานโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 87/2

ปรับไม่เกินห้าพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

2,500.-

29

90/2 (1)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82/18 (2)

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

3,000.-

30

90/2 (2)

ผู้ประกอบการใดซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบ กิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/1 มาตรา 85/13 วรรคสอง หรือมาตรา 85/14

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

3,000.-

31

90/2 (3)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จัดทำใบกำกับภาษีหรือสำเนาใบกำกับภาษี หรือจัดทำแล้วไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อ หรือผู้รับบริการตามมาตร า86 วรรคหนึ่ง หรือ ไม่จัดทำใบกำกับภาษีหรือสำเนาใบกำกับภาษี และไม่ส่งมอบให้ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ตามที่ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการเรียกร้อง ตามมาตรา 86/8 วรรคสอง

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

3,000.-

ข้อผ่อนปรน

(1) ตรวจพบครั้งที่ 1

- ใบกํากับภาษีอย่างย่อ 100.- แต่ไม่เกิน 10,000.-

- ใบกํากับภาษี 500.-

(2) ตรวจพบครั้งที่ 2

- ใบกํากับภาษีอย่างย่อ 200.- แต่ไม่เกิน

100,000.-

- ใบกํากับภาษี 1,000.-

(3) ตรวจพบครั้งที่ 3 และครั้งต่อไป

- ใบกํากับภาษีอย่างย่อ 500.- แต่ไม่เกิน

500,000.-

- ใบกํากับภาษี 2,000.-

32

90/2 (4)

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่มชั่วคราวออกใบกำกับ ภาษีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 86 วรรคสอง

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

2,500.-

33

90/2 (5)

ตัวแทนออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 86 วรรคสี่

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

3,000.-

34

90/2 (6)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามมาตรา 86/6 วรรคหก

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

3,000.-

35

90/2 (7)

ผู้ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 88/4

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

(1) บุคคลธรรมดา 1,000.-

(2) นิติบุคคล 2,000.-

36

90/3 (1)

ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักร ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิตามมาตรา 86/2 วรรคสอง

 

จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 5 ปี)

5,000.-

37

90/3 (2)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินโดยไม่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 86/6 วรรคหก หรือมาตรา 86/7

จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 5 ปี)

3,000.-

38

90/3 (3)

ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จัดทำรายงานตามมาตรา 87 หรือตามที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา 87/1

จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 5 ปี)

5,000.-

39

90/3 (4)

ตัวแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนที่อยู่นอกราชอาณาจักรไม่จัดทำรายงานตามมาตรา 87/2

จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 5 ปี)

5,000.-

40

90/3 (5)

ผู้ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานประเมิน หรือขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 88/3 วรรคหนึ่ง

จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(อายุความ 5 ปี)

5,000.-

 

บทกำหนดโทษตามหมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

มาตรา 91/21 (7) กําหนดให้นําบทบัญญัติ ส่วน 14 บทกําหนดโทษ ในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

41

90

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามแบบที่อธิบดีกําหนด

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ภายใน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 300.-

(2) เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกําหนดเวลา 500.-

(3) เจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด 1,000.-

42

91/18

ไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/12, บุคคลตามมาตรา 91/12 วรรคห้า ละเลยไม่ดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจการที่อยู่นอกราชอาณาจักร

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่

เกินห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

(อายุความ 1 ปี)

3,000.-

43

91/19

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดไม่จัดทํารายงานตามมาตรา 91/14

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(อายุความ 5 ปี)

5,000.-

44

91/20

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ใดจัดทํารายงานโดยไม่เป็นไปตามแบบ หรือไม่จัดทําเป็นรายสถานประกอบการ หรือลงรายการในรายงานไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 91/14 วรรคสองหรือวรรคสาม

ปรับไม่เกินสองพันบาท

(อายุความ 1 ปี)

1,000.-

 

บทลงโทษตามส่วน 3 หมวด 6 อากรแสตมป์

45

124

ผู้ใดมีหน้าที่เสียอากร หรือขีดฆ่าแสตมป์ เพิกเฉยหรือปฏิเสธไม่เสียอากร หรือไม่ขีดฆ่าแสตมป์

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) ไม่เสียอากร

200.-

(2) ไม่ขีดฆ่าแสตมป์

100.-

46

125

ผู้ใดออกใบรับไม่ถึง 10 บาท สำหรับมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป หรือแบ่งแยกมูลค่าที่ได้รับชำระนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอากรก็ดี จงใจกระทำหรือทำตราสารให้ผิดความจริงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ก็ดี

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

(อายุความ 1 ปี)

100.-

47

126

ผู้ใดจงใจลงวันเดือนปีที่ขีดฆ่าแสตมป์เป็นเท็จ

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

(อายุความ 1 ปี)

200.-

48

127

ผู้ใดไม่ทำหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่ถูกเรียกร้องตามมาตรา 106 หรือออกใบรับ ซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจำนวนอากรที่ต้องเสีย

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

(อายุความ 1 ปี)

200.-

49

127 ทวิ

ผู้ใดโดยตนเองหรือโดยสมคบกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ในทันทีที่รับเงินหรือรับชำระราคาตามมาตรา 105 หรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่รับเงินหรือรับชำระราคาจริง

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจําคุกไม่

เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งปรับทั้งจํา

(อายุความ 1 ปี)

200.-

50

128

- ไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจในการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือ

- ไม่ปฏิบัติตามคําเรียก หรือไม่ยอมให้ยึดตราสารหรือเอกสาร หรือ

- ไม่ปฏิบัติตามหมายของพนัก งานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจ ตามความในมาตรา 123 หรือไม่ยอมตอบคําถามเมื่อซักถาม หรือ

- ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 105 ทวิ มาตรา 105 จัตวา หรือมาตรา 123 ทวิ

ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

(อายุความ 1 ปี)

(1) กรณีไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ 500.-

(2) กรณีไม่เก็บรักษาต้นขั้ว หรือสําเนาใบรับ

500.-

(3) กรณีธนาคารยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน

200.-