ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจประมวลรัษฎากร และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
สุเทพ พงษ์พิทักษ์
  

บทความเกี่ยวกับภาษี อากร ประมวลรัษฎากร

วันนักบัญชีภาษีอากรไทย
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 99 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 220 ครั้ง
ใบกำกับปลอมที่ไม่ใช่ใบกำกับปลอม
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 646 ครั้ง
มาตรการ “Easy E-Receipt”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 118 ครั้ง
เตรียมความรู้เพื่อสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 132 ครั้ง
ธุรกิจท่องเที่ยวกับภาษีสรรพากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,264 ครั้ง
ค่าบริการเช่าเซิฟเวอร์ต่างประเทศ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 699 ครั้ง
บริษัทจำกัดสถานะ “ร้าง” ต้องทำอย่างไร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,695 ครั้ง
ภาษีเงินได้ของสามีภริยา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 176 ครั้ง
หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,097 ครั้ง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: ความหมาย และประเภท
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 599 ครั้ง
เงินได้ค่าเช่าจากสิทธิเก็บกิน บางกรณี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 485 ครั้ง
ทำไมเงินได้ต้อง “พึงประเมิน”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 253 ครั้ง
การปฏิบัติบัญชีเกี่ยวกับรายการส่งออกสินค้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,203 ครั้ง
การให้บริการใช้พื้นที่
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 20,003 ครั้ง
การเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,095 ครั้ง
บทนิยามศัพท์ตามมาตรา 77/1 (1) - (23) แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 6,296 ครั้ง
ว่าด้วยเงินได้ของกรรมการ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 19,192 ครั้ง
การโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้ผู้รับจ้างช่วง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,555 ครั้ง
ภาษี Co-working Space
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,246 ครั้ง
ว่าด้วยเงินประกันการเช่า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,649 ครั้ง
แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,406 ครั้ง
ประเภทการขนส่งทางบก
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,879 ครั้ง
ภาษีการขายทองคําแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,419 ครั้ง
บริจาคให้สภากาชาดหักลดหย่อนหรือรายจ่ายได้ 200%
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,590 ครั้ง
สรุปหลักการเกี่ยวกับค่าขนส่งในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 29,303 ครั้ง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 8,614 ครั้ง
การเฉลี่ยภาษีซื้อตามพื้นที่การใช้อาคาร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,807 ครั้ง
สัญญาจ้างทนายว่าความ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,341 ครั้ง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,717 ครั้ง
ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 32,075 ครั้ง
Impairment ด้อยค่าทรัพย์สิน อย่างไรให้ถูกหลักสรรพากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 18,059 ครั้ง
การกระทบยอดรายได้ ภ.ง.ด.50 กับยอดขาย ตาม ภ.พ.30
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 41,266 ครั้ง
สวัสดิการและประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,270 ครั้ง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการหักลดหย่อนบุตร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,305 ครั้ง
การขายฝากที่ดิน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 27,798 ครั้ง
ขั้นตอนการเลิกและการขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 18,198 ครั้ง
รับจ้างทำบัญชี: วิชาชีพอิสระ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,470 ครั้ง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 647 ครั้ง
บัญชีชุดเดียว
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,474 ครั้ง
วิชาชีพอิสระ (Professional)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 13,042 ครั้ง
"คืนความสุขให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ"
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,564 ครั้ง
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจำกัด
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 93,104 ครั้ง
ภ.พ.36 กับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 83,624 ครั้ง
การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,373 ครั้ง
ข้อดีข้อเสียของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 13,257 ครั้ง
การขายทองคําแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,714 ครั้ง
กรณีรายจ่ายเนื่องจากการทุจริตของกรรมการผู้บริหาร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,533 ครั้ง
ลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,704 ครั้ง
การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,555 ครั้ง
การหักเงินได้คืนกองทุน กยศ.
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,564 ครั้ง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,922 ครั้ง
ภาษีกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,145 ครั้ง
ค่าลดหย่อนท่องเที่ยวเมืองรอง
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,660 ครั้ง
จัดสัมมนาในเมืองรองหักรายจ่ายได้สองเท่า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,186 ครั้ง
ว่าด้วยเงินลดทุนตามมาตรา 40 (4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,900 ครั้ง
เจ้าพนักงาน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 1,671 ครั้ง
ภาษีของขวัญ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,759 ครั้ง
ของขวัญปีใหม่
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 17,001 ครั้ง
ใบกำกับปลอม (Fraudulent Tax Invoice)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 5,453 ครั้ง
ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 6,626 ครั้ง
การจ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 6,814 ครั้ง
ภาษีร้านขายยาบุคคลธรรมดา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 12,422 ครั้ง
เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 51,442 ครั้ง
เกณฑ์สิทธิ และ เกณฑ์คงค้างต่างกันอย่างไร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 86,061 ครั้ง
เมื่อเน็ตไอดอลต้องเสียภาษี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,950 ครั้ง
จากการกำกับดูแล สู่การออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,452 ครั้ง
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,615 ครั้ง
คำแนะนำกรณีบริษัทฯ ถูกเวนคืนทีี่ดิน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,711 ครั้ง
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 55,272 ครั้ง
ภาษีโรงพยาบาลสัตว์
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 19,307 ครั้ง
รายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระบัญชี
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,031 ครั้ง
คิดได้ไง ใช้อะไร (เป็นฐานในการ) คิด!!!!
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 11,975 ครั้ง
ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 15,365 ครั้ง
วิสัยทัศน์ทีม 3 FAP Reform
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,104 ครั้ง
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 26,903 ครั้ง
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 13,114 ครั้ง
อายุความการดำเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 21,488 ครั้ง
แนวคิดภาษีเงินได้นิติบุคคล
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 8,005 ครั้ง
เบี้ยปรับตามมาตรา 22 และมาตรา 26 แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 13,308 ครั้ง
อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,351 ครั้ง
การเลิกกิจการ และการควบโอนกิจการ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 44,533 ครั้ง
อนุบัญญัติที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 8,630 ครั้ง
ประมวลรัษฎากร: โมเดล “ขนมชั้นห่อใบตอง”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,127 ครั้ง
ประมวลรัษฎากร ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 12,567 ครั้ง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,879 ครั้ง
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 76,252 ครั้ง
การรับรู้รายได้เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,677 ครั้ง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีซื้อชื่อบริษัทผิด
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 20,613 ครั้ง
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 8,639 ครั้ง
กิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (์New Start up)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,566 ครั้ง
รายจ่ายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 6,282 ครั้ง
“วิสาหกิจเพื่อสังคม”
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,679 ครั้ง
เกี่ยวกับ "บทกำหนดโทษ" ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 15,024 ครั้ง
กรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงิน
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 24,573 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 4
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 8,324 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 5
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,767 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 3
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,882 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 2
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,710 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ตอนที่ 1
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 7,060 ครั้ง
คำเตือนให้ปฏิบัติการตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,547 ครั้ง
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีสำหรับ SMEs
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 10,727 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (5)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,367 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (4)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,529 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (3)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 3,104 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (2)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 2,330 ครั้ง
ภาษีการรับมรดก (1)
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,104 ครั้ง
การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 4,797 ครั้ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินกินเปล่า
เขียนโดย อจ.สุเทพ  .  เข้าชม 12,363 ครั้ง